Zásady ochrany osobných údajov

A. Ochrana osobných údajov

1.1. Užívateľ zadaním osobných údajov potvrdzuje, že porozumel podmienkam ochrany osobných údajov, že súhlasí s ich znením a že ich v celom rozsahu prijíma.

1.2 Poskytovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľov v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

1.3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri zadávaní objednávky sú osobné údaje potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracúvania osobných údajov je vykonanie objednávky Užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracúvania osobných údajov je aj zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 lit. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 GDPR. 1 lit. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ využíva na plnenie licenčnej zmluvy služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa poštových služieb (osobné údaje sú uložené v 3 krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení na bezpečné spracovanie osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu majú uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej je subdodávateľ zodpovedný za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového a softvérového perimetra, a preto nesie priamu zodpovednosť voči používateľovi za akýkoľvek únik alebo porušenie osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.

1.7 Používateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 lit. (a) a (c) až (f) GDPR. Okrem toho má používateľ právo namietať proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Používateľ nie je povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani plniť zo strany poskytovateľa.

1.10 Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

 1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích osôb, nie však častejšie ako raz týždenne a zároveň
 2. prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. č. 40/1995 Zb., v znení neskorších predpisov, pretože používateľ zasiela informácie podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zákona č. č. 480/2004 Z. z. výslovne súhlasí.
 3. Súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek odvolať písomne na info@gurupu.sk.

1.12 Poskytovateľ používa vo svojej prezentácii tzv. cookies za účelom skvalitnenia služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely. Používaním webovej stránky používateľ súhlasí s používaním uvedenej technológie.

II. Práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (spracovateľská zmluva)

2.1 Vo vzťahu k osobným údajom Klientov Užívateľov je Poskytovateľ sprostredkovateľom v zmysle čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou akceptácie Všeobecných obchodných podmienok na www.gurupu.sk (ďalej len „Licenčná zmluva“) uzatvorená s Užívateľom dňom otvorenia užívateľského účtu.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje pre Užívateľa v rozsahu a na účely uvedené v článkoch 2.4 – 2.7 týchto Podmienok. Spôsoby spracovania budú automatizované. V rámci spracúvania bude Poskytovateľ zhromažďovať, uchovávať a likvidovať osobné údaje. Poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito Podmienkami.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje pre Užívateľa v nasledovnom rozsahu:

 1. bežné osobné údaje,
 2. osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ zhromaždil v súvislosti s vlastnou podnikateľskou činnosťou.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje pre Užívateľa za účelom spracovania dopytov a požiadaviek Klientov získaných z kontaktného formulára.

2.6. Osobné údaje môžu byť spracúvané len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle bodu 2.8 týchto Obchodných podmienok, na území Európskej únie.

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje klientov Užívateľa pre Užívateľa, a to po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a z uplatnenia nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Používateľ udeľuje súhlas so zapojením subdodávateľa ako subdodávateľa podľa čl. 28 odst. 2 GDPR, ktorý je poskytovateľom hostingu aplikácií. Užívateľ zároveň udeľuje Poskytovateľovi všeobecný súhlas zapojiť do spracúvania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, avšak Poskytovateľ musí písomne informovať Užívateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa najatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Užívateľovi možnosť namietať proti týmto zmenám. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú stanovené v týchto Podmienkach.

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

 1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov používateľa, t. j. na výkon všetkých činností potrebných na poskytovanie webovej platformy.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť technickú a organizačnú ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj inému zneužitiu a že všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov sú nepretržite zabezpečené z hľadiska personálu a organizácie počas doby spracúvania údajov. vyplývajúce z právnych predpisov.
 3. Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú úrovni rizika. Poskytovateľ ich použije na zabezpečenie stálej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb spracovania a na včasné obnovenie dostupnosti osobných údajov a prístupu k nim v prípade fyzických alebo technických incidentov.
 4. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha vnútorným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.
 5. K osobným údajom v zmysle článku 2.8 týchto Podmienok budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávatelia, ktoré budú mať podmienky a rozsah spracúvania údajov stanovené Poskytovateľom a každá takáto osoba bude mať prístup k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom.
 6. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto Podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostné opatrenia, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich bezpečnosť. Poskytovateľ zabezpečí, aby boli touto povinnosťou preukázateľne viazaní. Poskytovateľ zabezpečí, aby táto povinnosť Poskytovateľa a oprávnených osôb trvala aj po skončení pracovného pomeru alebo iného vzťahu s Poskytovateľom.
 7. Poskytovateľ pomôže Používateľovi primeranými technickými a organizačnými opatreniami, ak je to možné, splniť povinnosť Užívateľa reagovať na žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby ustanovených v GDPR; ako aj pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
 8. Po ukončení poskytovania plnenia súvisiaceho so spracúvaním podľa článku 2.7 týchto Podmienok je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť Užívateľovi, ak Poskytovateľ nie je povinný osobné údaje uchovávať na základe osobitného zákona.
 9. Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa tejto Dohody a GDPR a umožní audity, vrátane kontrol, vykonané Používateľom alebo iným audítorom povereným Používateľom.

2.10 Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na splnenie týchto Podmienok.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto obchodné podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v článku 1.6 a článku 2.7 týchto obchodných podmienok.

3.2 Používateľ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu používateľ uvádza, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi súhlasí a že ich v celom rozsahu prijíma.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky meniť. Novú verziu Podmienok je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť na svojej internetovej stránke, prípadne zaslať novú verziu na e-mailovú adresu Užívateľa.

3.4. Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto obchodných podmienok: +421 917 925 854info@gurupu.sk.

3.5 Vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia GDPR a právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.5.2018.